http://riechanster.livejournal.com/ ([identity profile] riechanster.livejournal.com) wrote on November 16th, 2011 at 10:57 pm
Ooeeh!
Indeed Nostalgie alom :D
Ik heb een paar van die series op mn pc staan, dat is gewoon keileuk om ze terug te bekijken!
Buiten de zone, Dag Sinterklaas (Bart Peeters <3), Samson en Gert, Kulderzipken, Beeste bos is boos, Darkwing Duck en Pokemon waren ook mijn favorieten!
Waarschijnlijk ken je deze dan ook nog, die kwam altijd voor of na Darkwing duck, Talespin, zo van een grote en kleine beer die een geel water/gevechtsvliegtuig bestuurden :D
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.